[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka „LUCKY BABY” w Bydgoszczy

Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka
„LUCKY BABY” w Bydgoszczy

                                                                                                      Informacje podstawowe

 1. Żłobek Niepubliczny „Lucky Baby 2 ” mieści się w  85-142 Bydgoszcz  Nieszawska 40
 2. Żłobek Niepubliczny „ Lucky Baby 2 ” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
 3. Żłobek Niepubliczny „ Lucky Baby 2 ” jest czynny w godzinach od 6:30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, dwóch pierwszych tygodni lipca oraz dni określonych w umowie na opiekę żłobkową.

 

                                                                                                     Bezpieczeństwo Dzieci

 

 1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
 2. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
 4. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
 5. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

 

                                                                                                              Organizacja

 1. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka na zmianę (piżama, rajstopy, bluzki, spodnie, papcie). Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
 2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup określa Ramowy Plan Dnia.
  Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.
 3. Dziecko może zostać zapisane do Żłobka Niepublicznego  „Lucky Baby   2” w:
 4. pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 5. na godziny( karnet)
                                                                                                                 Żywienie
 1. Dziecko korzysta wyłącznie z posiłku oferowanego w żłobku.
 2. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki: 1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje.
 3. Żywienie dzieci w żłobku: dzieci spożywają posiłki w salach.
 4. Grupa niemowląt spożywa posiłki według indywidualnych potrzeb dzieci.
 5. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci.

 

 

                                                                                                               Odpoczynek

 

 1. Niemowlęta odpoczywają według własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu przestrzeni w salach edukacyjnych
 2. Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku (leżak, łóżeczko, wózek).
 3. Pościel placówka pierze na własny koszt.

 

                                                                                                           Opłaty za żłobek

 

 1. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku „Lucky Baby 2 ” wynosi:
  1. 1630 zł pełna odpłatność
  2. 405 zł  dla rodziców korzystających z projektu współfinansowanego ze środków EFS
 2. Wyłącznie w przypadku wypłaty dotacji Prezydenta Miasta Bydgoszczy współfinansującej pobyt dziecka w żłobku ,  odpłatność  zostaje pomniejszona o kwotę 350 zł za dany miesiąc  na zasadach zawartych w podpisanej umowie pomiędzy Prezydentem Bydgoszczy a Strefą Edukacji , ze szczególnym uwzględnieniem  miejsca zamieszkania rodzica, oraz koniecznością rozliczania się z podatku PIT w jednym z urzędów skarbowych w Bydgoszczy
 3. Wyłącznie w przypadku pozyskania środków na funkcjonowanie w ramach programu Maluch+ , czesne zostanie pomniejszone lub zrefundowane w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy Żłobkiem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 -tego każdego miesiąca.
 5. Brak dokonania opłaty czesnego w terminie określonym w ust. 4 skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 dniowego terminu, w przypadku braku zapłaty w dodatkowym terminie umowa ulega wypowiedzeniu  w trybie natychmiastowym
 6. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową.
 7. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „ Lucky Baby 2  ” wnoszone będą przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy

 

                                                                                                      Postanowienia końcowe

 1. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę

Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby 2 ” zobowiązują się do przestrzegania   niniejszego   Regulaminu.

 1. Szczegółowe zasady działalności Żłobka Niepublicznego  „Lucky Baby  2  ” określa  Statut  oraz umowa na opiekę żłobkową.

 

Zatwierdzam

/-/ Emilia Szumotalska

Regulamin placu zabaw Niepublicznego Żłobka "LUCKY BABY" w Bydgoszczy

Regulamin placu zabaw Żłobka Niepublicznego
„LUCKY BABY” w Bydgoszczy

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przy budynku, w którym znajduje się żłobek, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do żłobka.

2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 1 do lat 7.

3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką opiekunów i personelu pomocniczego, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

5. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zabrania się również, w szczególności:
– Przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
– Niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
– Stawania na ruchomych częściach urządzeń,
– Zaśmiecania terenu,
– Niszczenia zieleni,
– Jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
– Gry w piłkę nożną,
– Wprowadzania zwierząt.

7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast zgłosić Dyrektorowi Żłobka.

8. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczania terenu placu zabaw po odebraniu dziecka.

Regulamin zwrotu za zgłoszone nieobecności ze wsparcia ze środków Unii Europejskiej i/lub Resortowego Programu Maluch

Strona w budowie

Wzór wniosku o zwrot E=mc2

Regulamin zwrotu za zgłoszone nieobecności

Strona w budowie

Wzór wniosku o zwrot E=mc2

PLACÓWKA Regulaminy